برگزیدگان نهمین المپیاد ربات های آموزشی ۲

4- لیگ خلاقانه :
مقا م های اول :الهام امیری متعلم صنف ششم از مکتب آفرینش (2)، حنانه شاهپور متعلم صنف ششم ازمکتب آفرینش (2)، حریر جغاره گی متعلم صنف چهارم از مکتب آفرینش (2)، مجیب پشتونوال متعلم صنف چهارم از مکتب توحید (3)، الیاس داوودی متعلم صنف هفتم ازمکتب توحید (2)، سید حسین سید بهبود متعلم صنف نهم از مکتب توحید (2)، کسرا زرسازان متعلم دوم از مکتب آفرینش (2)، فرناز حمیدالله متعلم صنف اول از مکتب آفرینش (2)، کیهان محمدی از مکتب پیام توحید یک
مقام دوم :الهه امیری متعلم صنف ششم از مکتب آفرینش (2)، سارا مهدیار متعلم صنف هفتم از مکتب توحید (1)، اسرار سازان نوآموز دوره آمادگی از مکتب پیام توحید (2)، ذبیح الله علیزایی متعلم صنف چهارم از مکتب توحید (3)، هلن چکری متعلم صنف دوم ازمکتب پیام توحید (1)، ثنا حسینی متعلم صنف دوم ازمکتب آفرینش (2)، مینه اریا متعلم صنف دوم از مکتب آفرینش (2)، فصیح متعلم نهم از مکتب توحید (2)،محمد عرفان رحیمی متعلم صنف هفتم از مکتب توحید (2)
مقام سوم : نگین واحدی نوآموز دوره آمادگی از مکتب پیام توحید (2)، عرفان نورعلی متعلم صنف نهم از مکتب توحید (2)، امیرمهدی سلطانی متعلم صنف ششم از مکتب توحید (2)، زید جمیل متعلم صنف دوم، جابرحیدری نوآموز دوره آمادگی از مکتب پیام توحید (1)، ماید احمدیان متعلم صنف دوم ازمکتب پیام توحید (1)، نایمه رحیمی متعلم صنف دوم ازمکتب آفرینش (2)، یسرا نوری متعلم صنف دوم ازمکتب آفرینش (2)، مائده احمدیان و جابر از مکتب پیام توحید یک

دیدگاهتان را بنویسید