سیستم آبیاری هوشمند

اسم سازه: سیستم آبیاری هوشمندعمکلرد: این سازه با دریافت اطلاعات از محیط میتواند درجه رطوبت خاک را سنجیده و در...

سیستم حرارت سنج هوشمند

اسم سازه: سیستم حرارت سنج هوشمندعمکلرد: این سازه با دریافت اطلاعات از محیط میتواند درجه حرارت محیط را تشخیص داده...

خواندن؛ یک مهارت بنیادین، همگانی و همیشگی است

PIRLS

آموزش

بین‌المـــــلل