بین‌الملل

برنامه بین المللی توسعه سواد خواندن (پرلز) PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY

مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید و شکوفه های توحید بادرنظرداشت اهمیت بی بدیل آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان و جایگاه ارزشمند سوادخواندن، بسته پیشرفت سوادخواندن را در سال تعلیمی...

خانه‌ی رباتیک افغانستان

یوسی‌مس افغانستان

توحید در توویتر

دسته‌ها